About me

(ENG) I was born july 30, 1964, under a wondering star: "What the heck?", while the Beatles were no.1 with "A Hard Days Night"  
(NL) ik ben geboren op 30 juli 1964, onder een verwonderde ster: "Wat krijgen we nu?", terwijl de Beatles nummer 1 waren met "A Hard Days Night"

(ENG) Born in Merksem, grew up in Brasschaat, and now living in Merksem again; bordertowns of Antwerp, in Flemmish Belgium, in Europe  
(NL) Geboren in Merksem, getogen in Brasschaat, en nu woon ik terug in Merksem; grensstadjes van Antwerpen, in Vlaams België, in Europa

(ENG) Allready creative before I could walk: I moved chairs while crawling; but mommy didn't liked my redecorations ... Can't remember ever have lived without crafting; of course I went through the color, cut and glue period; crocheted clothes for my Teddybear; crafted a tunnel for my train, made loooots of stuff with Meccano and Lego; hammered hundreds of nails to connnect with colored thread; made a whole farmground with my dad, made tapestry cushions ...  
(NL) Al creatief voor ik kon stappen, ik verhuisde al kruipende de stoelen; maar mammy hield niet van mijn herinrichting ... Ik kan me niet herinneren ooit zonder frutselen te hebben geleefd; natuurlijk ging ik door de kleur, knip en plak periode; ik haakte kleertjes voor mijn beer, knutselde een tunnel voor mijn trein, maakte vééééél met Meccano en Lego; nagelde honderden nageltjes in planken om draadjes tussen te spannen; knutselde een hele boerderij met paps ...

(ENG) ... my dad and granddad even let Saint Nicolas bring a "workbench"; and they reserved a corner for me in the cellar, where I made a Chinese Checkerboard out of wood, with pawn places from bottlecaps, and 60 pawns of cork, dad made a dry line out of my corner, where I could hang them to dry after painting, lol, looked like a fancy fair with Chinese lanterns ... oh, and a "pinball machine" with nails, rubberbands and clothpegs for flippers ... oops, that'll be enough I guess ;-) 
(NL) ... paps en bompa lieten Sinterklaas zelfs een "werkbank" brengen; en ze reserveerden een hoek voor mij in de kelder, waar ik mijn Chinees schaakbord van hout maakte, met vakjes van kroonkurken, en 60 pionnen van kurk, paps maakte zelfs een drooglijn buiten mijn hoekje, waar ik ze kon laten hangen drogen na het schilderen, het leek wel een kermis met lampionnetjes ... oh, en een flipperkast met nagels en elastieken, en flippers van wasspelden ... oeps, dit is wel genoeg denk ik ;-)

(ENG) Though I started really girly, I grew into half a boy ... I preferred playing with trains and cars; and outside I played soccer with the boys, hehe. (So if you're wondering why I don't buy your jewelry, I mostly don't wear it, but I sure do love the sight of it ;-) 
(NL) Alhoewel ik erg meisjesachtig begon, groeide ik op tot een halve jongen ... ik speelde liever met treintjes en auto's; en buiten voetbalde ik mee met de jongens, hehe. (Als je je dus afvroeg waarom ik jullie juwelen niet koop, wel, ik draag ze meestal niet, maar ik zie er wel graag naar ;-)

(ENG) Studied Analyst-Programmer ... in a previous century... can you imagine youngsters, there once was a time before internet? ... Well, this blog also helps me to learn the modern way ... html, here I come, hehe  
(NL) ik studeerde analist-programmeur ... in een vorige eeuw ... kunnen jullie je dat voorstellen jongelingen, dat er ooit een tijd voor het internet was? ... Wel, en deze blog helpt me om de moderne manier te leren ... html, hier kom ik hoor, hèhèhè

(ENG) I'm not weird or crazy, just unique and special ... but not dangerous woooohahahaaaaa. (This Photoshop project is done by my friend Marleen VR, who is a real ace in it !!!) I'm also very absent minded and side-attracted, but one says it's in the same package as creativity ;-)  
(NL) Ik ben niet raar of gek, enkel uniek en speciaal ... maar niet gevaarlijk, woehahahaaaaa. (Dit Photoshop project is gemaakt door mijn vriendin Marleen VR, die er een echte krak in is !!!) Ik ben ook zeer verstrooid en snel afgeleid, maar men zegt dat dit in hetzelfde pakket zit al creativiteit ;-)

(ENG) I have a wonderfull understanding hubby, and here we are fully dressed up for my little brothers wedding, I even wore a dress, especially for him! 
(NL) Ik heb een toffe begrijpende man, en hier zijn we helemaal opgekleed voor het huwelijk van mijn broertje, ik droeg zelfs een jurk, speciaal voor hem!

(ENG) And I have great son Jorden, who is allready great on the drums, as you can see on my YouTube playlist of his drumming; and he also has his own site already: Youth for Youth , oh yes, his mom is proud :-D  
(NL) ... en een fantastische zoon Jorden, die al erg goed is met drummen, zoals je kan zien op mijn YouTube playlist van zijn gedrum; en die ook al een eigen site heeft: Jeugd voor jeugd , jaja, zijn mama is er trots op :-D

(ENG) Whenever I can, I craft, or spend/waste time on internet, lol. Here I'm in a train, having some crafting fun with "strangers" . I even craft in waiting rows, I just have to do something while waiting, or I get nervous, and knotting is ideal for it :-)  
(NL) wanneer ik maar kan, ben ik aan het handwerken, of spendeer/verlies ik tijd op het indernet, hahaha. Hier zit ik in de trein te knutselen met "vreemden" . Ik knutsel zelfs in wachtrijen, ik moet gewoon iets om handen hebben bij het wachten, of ik wordt zenuwachtig, en knopen is daar ideaal voor :-)

(ENG) And special occasions ask for a special gift. For my brother's wedding I crocheted a sort of bride and groom bottle covers out of plarn (plastic yarn from shopping bags); I don't like "just" giving money, and so I dressed it up a bit :-) 
(NL) En speciale gelegenheden vragen om een speciaal cadeau. Voor het huwelijk van mijn broer haakte ik een soort bruid en bruidegom flessenhoes van plawol ("wol" van plastieken draagtassen); ik geef niet graag "zomaar" geld, en dus had ik het wat aangekleed :-)

(ENG) If time, money and place were endless, I would like to try everything. I Only don't like sewing, if I have to, it's like a fight with the sewing machine. I think crocheting is my favorite, because I do it the most, but I like beading a lot too, and I'm fascinated by knotting. I also had a long origami period too; and I try to make cards for my most loved people. But what I realy love, is to make something great out of "crap": stuff that most people would throw away, like this real working clock :-D 
(NL) Als tijd, geld en plaats oneindig waren, zou ik alles willen proberen. Ik hou alleen niet van naaien, als het moet, is het bijna een gevecht met de naaimachine. Ik denk dat haken mijn favoriet is, omdat ik dat het meeste doe, maar ik werk ook graag met kralen, en ik ben gefascineerd door knopen. Ik had ook een lange origami periode, en ik probeer kaarten te maken voor mijn meest geliefde mensen. Maar wat ik echt graag doe, is om iets geweldig te maken van "rommel": dingen die de meeste mensen zouden weggooien, zoals deze echt werkende klok :-D

(ENG) But, my favorite hobby is making people laugh :-D 
(NL) Maar mijn favoriete hobby is mensen laten lachen :-D

No comments:

Post a Comment

thanks for commenting :-D

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...